Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://black-diamonds.pl/ przez spółkę Black Diamonds Events sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 57D B/C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944911, NIP: 8943179241, REGON: 520924606 (dalej: „Usługodawca”). Z Usługodawcą można się skontaktować: listownie (Black Diamonds Events sp. z o.o., ul. Legnicka 57D B/C, 54-203 Wrocław) oraz mailowo (bok@black-diamonds.pl).

Definicje

W niniejszym Regulaminie pojęcia rozpoczynane wielką literą będą rozumiane w następujący sposób: 

  • Bilet – dokument uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę jako organizatora, wystawiany w formie elektronicznej,
  • Klient – każdy kto odwiedza stronę internetową Usługodawcy celem zapoznania się z ofertą Usługodawcy,
  • Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu na stronie internetowej Usługodawcy, spersonalizowanego konta Użytkownika, oznaczonego loginem i hasłem, 
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie i rzecz Klienta (Użytkownika), polegająca na cyklicznym przesyłaniu materiałów marketingowych Usługodawcy oraz podmiotów z jego grupy kapitałowej; 
 • Regulamin imprezy masowej – odrębny dokument określający prawa i obowiązki, jak i warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej,
 • Użytkownik – każdy kto ukończył 16 rok życia i założył Konto na stronie internetowej Usługodawcy, tj. Klient, który zarejestrował się celem korzystania z wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy, tj. zawarł z Usługodawca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 • Wydarzenie – impreza masowa organizowana przez Usługodawcę pod nazwą Black Diamonds, w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, 3-5.06.2022 r.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin w szczególności określa zasady nabywania Biletów, zgłaszania swojego czynnego udziału w Wydarzeniu, zamawiania Newslettera, zakładania oraz prowadzenia Konta. 

Użytkownik korzystający z ww. usług akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej oraz zasad korzystania z obiektu Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin imprezy masowej obowiązują wszystkich uczestników Wydarzenia. W przypadku, jeżeli Użytkownik nabył Bilety także dla osób trzecich, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących regulaminach, konieczności zapoznania się z nim i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane przez Usługodawcę.

Przeglądanie strony internetowej Usługodawcy nie wymaga rejestracji. Zamawianie Biletów, jak również zgłoszenie udziału w Wydarzeniu, jest możliwe tylko za pośrednictwem Konta.

Usługi prowadzenia Konta i Newsletter są darmowe. Użytkownik ponosi tylko opłaty za koszty połączenia i korzystania z sieci Internet. Zakup Biletu i czynny udział w Wydarzeniu jako wystawca są odpłatne. 

Wymagania techniczne

Do korzystania z wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy wymaga się:

 • stabilnego połączenia z Internetem,
 • skonfigurowanej przeglądarki,
 • włączenia opcji akceptacji plików cookies i opcji obsług okien wyskakujących,
 • aktywnego interpretatora języka JavaScript i zainstalowanego systemu operacyjnego.

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności z korzystaniem ze strony internetowej Usługodawcy, Klient powinien zwrócić się niezwłocznie do Usługodawcy. 

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

Klient nie dysponuje możliwością zamieszczania żadnych treści na stronie internetowej Usługodawcy. Wszelkie działania, które zmierzałyby do obejścia tego ograniczenia o naturze technicznej, należy uznać za bezprawne. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych w taki sposób przez Klienta. 

Założenie i usunięcie Konta

W celu założenia Konta i uzyskania statusu Użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji, podając wymagane dane do realizacji zamówienia na Bilety lub zgłoszenia czynnego udziału w Wydarzeniu. Użytkownik ustawia swoje indywidualne hasło.

Po rejestracji Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy.

Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez siebie danych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Usługodawcą. Użytkownik posiadający Konto ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje Konto, wykorzystując stosowną funkcjonalność w ustawieniach Konta. 

W nadzwyczajnych sytuacjach Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę. Będzie to dotyczyło zwłaszcza sytuacji naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu bądź naruszania w inny sposób przez Użytkownika dobrego imienia Usługodawcy.

Zgłoszenie czynnego udziału w Wydarzeniu

Użytkownik może za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy (zakładka: „Zgłoś samochód”) zgłosić swój czynny udział w Wydarzeniu, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny), linki do profilów w social mediach: Instagram, Facebook, Youtube (opcjonalnie), jak również dane dotyczące pojazdu, który weźmie udział w Wydarzeniu (numer rejestracyjny pojazdu, marka i model pojazdu, wersja silnikowa, rodzaj felg, rodzaj zawieszenia, rodzaj body kitu) oraz jego zdjęcia. 

Usługodawca informuje Użytkownika o tym, czy jego zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie, zastrzegając sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu. W informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Usługodawca zawiera informację o warunkach i sposobie dokonania płatności za udział w Wydarzeniu. System umożliwia dokonanie płatności poprzez serwis internetowy http://przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem usługi operatora płatności). Do zawarcia umowy czynnego udziału w Wydarzeniu (dalej: „Umowa udziału w Wydarzeniu”) dochodzi w momencie uiszczenia opłaty. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym w informacji jest równoznaczny z brakiem zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu. Usługodawca prześle stosowne potwierdzenie zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu na adres e-mail Użytkownika. 

Użytkownik załączając zdjęcia samochodu do swojego zgłoszenia, potwierdza, że dysponuje prawami majątkowymi i osobistymi do tych zdjęć. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykonywania praw zależnych do tych utworów, m.in. obrabiania kadrowania, szparowania materiału fotograficznego, w celu połączenia i zestawiania z innymi utworami, tekstem, włączenia utworu do materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, jak i innych wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje posługiwanie się załączonymi zdjęciami bez oznaczania ich autorstwa. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy z roszczeniami przez jakąkolwiek osobę trzecią z tytułu naruszenia praw majątkowych bądź osobistych do przesłanych zdjęć, Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń. 

Zdjęcia załączone do zgłoszenia nie powinny zawierać czytelnych tablic rejestracyjnych. W przypadku przesłania zdjęcia pojazdu z tablicami rejestracyjnymi Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęcia z tablicami rejestracyjnymi. Usługodawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do zamazania tablic rejestracyjnych, na co Użytkownik się godzi. 

Zdjęcia załączone do zgłoszenia nie powinny zawierać wizerunku osoby zgłaszającej ani jakiejkolwiek innej osoby. W przypadku gdyby zdjęcia zawierały wizerunek, Użytkownik potwierdza tym samym, że jest upoważniony do dysponowania tym wizerunkiem oraz, że upoważnia Usługodawcę nieodpłatnie i nieograniczenie w czasie do jego przetwarzania, w celach i na zasadach analogicznych jak w załączonego zdjęcia bez wizerunku. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego, Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z publikacją i korzystaniem ze zdjęć.

Użytkownik, zgłaszając czynny udział w Wydarzeniu i biorąc w nim udział, zgadza się, że zdjęcia pojazdu Użytkownika wykonane podczas Wydarzenia przez Usługodawcę bądź osoby działające na jego zlecenie, będą należały do Usługodawcy. 

Pojazdy, biorące udział w Wydarzeniu, w ramach uiszczonej opłaty będą objęte ubezpieczeniem Usługodawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie kradzieży i uszkodzenia pojazdów w trakcie trwania Wydarzenia.  Użytkownik zobowiązuje się zapoznać i respektować zasady warunki OC.

Dodatkowe zasady udziału w Wydarzeniu

Z uwagi na stan pandemii Usługodawca odbiera oświadczenia zarówno od osób nabywających Bilet, jak i zgłaszających udział w Wydarzeniu, o woli skorzystania z limitów dla zaszczepionych. W przypadku oświadczenia o woli skorzystania z limitu dla zaszczepionych udział w Wydarzeniu będzie możliwy tylko za okazaniem stosownego certyfikatu szczepienia bądź ozdrowienia, ważnego na dzień Wydarzenia. 

Wydarzenie może zostać objęte również po dacie zawarcia Umowy sprzedaży Biletu i Umowy udziału w Wydarzeniu aktami prawnymi regulującymi kwestie bezpieczeństwa, jak również mającymi na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom zakaźnym. Takie regulacje dotyczą wszystkich uczestników Wydarzenia i nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy.

Brak prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu i Umowy udziału w Wydarzeniu

Umowa sprzedaży Biletu, jak również Umowa udziału w Wydarzeniu, jako zawarte za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, mają charakter umów na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownikowi – zgodnie jednak z art. 38 pkt 12 ww. Ustawy – nie przysługuje prawo odstąpienia od tych umów, są to umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, a Usługodawca oznaczył dzień świadczenia usługi. 

Newsletter

Klient może zapisać się za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy na bezpłatny Newsletter. W ramach usługi Newsletter Usługodawca przesyła materiały marketingowe, zawierające informacje o aktualnych produktach i usługach Usługodawcy oraz podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy, w tym opinie, materiały prasowe, jak i linki do stron internetowych Usługodawcy oraz podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy.

W celu zapisania się na Newsletter, Klient musi podać swój adres e-mail, zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności, a także nacisnąć przycisk „Subskrybuj” (bądź równoznaczny). Naciśnięcie przycisku „Subskrybuj” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres-email informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu. Każdy Newsletter będzie zawierał informację o Usługodawcy jako nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat”, określające treść Newslettera, a także informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. 

Newsletter będzie wysyłany do Klienta tak długo, aż Klient nie zrezygnuje z jego wysyłki, klikając link umieszczony w każdym Newsletterze, bądź przesyłając do Usługodawcy informację o rezygnacji drogą mailową bądź listowną. Rezygnacja z Newslettera nie wymaga podania przyczyny i jest darmowa. 

Postępowanie reklamacyjne

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem strony, funkcjonowaniem Konta, dostawą Biletów, obsługi zgłoszenia czynnego udziału w Wydarzeniu, przesyłania Newslettera, itd., Użytkownik może wystąpić do Usługodawcy z reklamacją. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail Usługodawcy: bok@black-diamonds.pl. Usługodawca ustosunkuje się względem reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku, gdy Użytkownik uszkodzi Bilet, zagubi Bilet lub Bilet zostanie mu ukradziony, może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany.

Zwroty Biletów nie są możliwe, chyba że stanie się to konieczne z uwagi na odwołanie Wydarzenia. 

Prywatność

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce prywatności. 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2022 r. 

Regulamin może ulec zmianie. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej Wydarzenia.

W przypadku jakichkolwiek uwag należy kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej.  

keyboard_arrow_up