Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://black-diamonds.pl/ przez spółkę Black Diamonds Events sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 57D B/C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944911, NIP: 8943179241, REGON: 520924606 (dalej: „Usługodawca”). Z Usługodawcą można się skontaktować: listownie (Black Diamonds Events sp. z o.o., ul. Legnicka 57D B/C, 54-203 Wrocław) oraz mailowo (bok@black-diamonds.pl).

Definicje

W niniejszym Regulaminie pojęcia rozpoczynane wielką literą będą rozumiane w następujący sposób: 

  • Bilet – dokument uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę jako organizatora, wystawiany w formie elektronicznej,
  • Klient – każdy kto odwiedza stronę internetową Usługodawcy celem zapoznania się z ofertą Usługodawcy,
  • Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu na stronie internetowej Usługodawcy, spersonalizowanego konta Użytkownika, oznaczonego loginem i hasłem, 
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie i rzecz Klienta (Użytkownika), polegająca na cyklicznym przesyłaniu materiałów marketingowych Usługodawcy oraz podmiotów z jego grupy kapitałowej; 
 • Regulamin imprezy masowej – odrębny dokument określający prawa i obowiązki, jak i warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej,
 • Użytkownik – każdy kto ukończył 16 rok życia i założył Konto na stronie internetowej Usługodawcy, tj. Klient, który zarejestrował się celem korzystania z wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy, tj. zawarł z Usługodawca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 • Wydarzenie – impreza masowa organizowana przez Usługodawcę pod nazwą Black Diamonds, w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, 3-5.06.2022 r.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin w szczególności określa zasady nabywania Biletów, zgłaszania swojego czynnego udziału w Wydarzeniu, zamawiania Newslettera, zakładania oraz prowadzenia Konta. 

Użytkownik korzystający z ww. usług akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej oraz zasad korzystania z obiektu Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin imprezy masowej obowiązują wszystkich uczestników Wydarzenia. W przypadku, jeżeli Użytkownik nabył Bilety także dla osób trzecich, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących regulaminach, konieczności zapoznania się z nim i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane przez Usługodawcę.

Przeglądanie strony internetowej Usługodawcy nie wymaga rejestracji. Zamawianie Biletów, jak również zgłoszenie udziału w Wydarzeniu, jest możliwe tylko za pośrednictwem Konta.

Usługi prowadzenia Konta i Newsletter są darmowe. Użytkownik ponosi tylko opłaty za koszty połączenia i korzystania z sieci Internet. Zakup Biletu i czynny udział w Wydarzeniu jako wystawca są odpłatne. 

Wymagania techniczne

Do korzystania z wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy wymaga się:

 • stabilnego połączenia z Internetem,
 • skonfigurowanej przeglądarki,
 • włączenia opcji akceptacji plików cookies i opcji obsług okien wyskakujących,
 • aktywnego interpretatora języka JavaScript i zainstalowanego systemu operacyjnego.

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności z korzystaniem ze strony internetowej Usługodawcy, Klient powinien zwrócić się niezwłocznie do Usługodawcy. 

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

Klient nie dysponuje możliwością zamieszczania żadnych treści na stronie internetowej Usługodawcy. Wszelkie działania, które zmierzałyby do obejścia tego ograniczenia o naturze technicznej, należy uznać za bezprawne. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych w taki sposób przez Klienta. 

Założenie i usunięcie Konta

W celu założenia Konta i uzyskania statusu Użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji, podając wymagane dane do realizacji zamówienia na Bilety lub zgłoszenia czynnego udziału w Wydarzeniu. Użytkownik ustawia swoje indywidualne hasło.

Po rejestracji Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy.

Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez siebie danych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Usługodawcą. Użytkownik posiadający Konto ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje Konto, wykorzystując stosowną funkcjonalność w ustawieniach Konta. 

W nadzwyczajnych sytuacjach Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę. Będzie to dotyczyło zwłaszcza sytuacji naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu bądź naruszania w inny sposób przez Użytkownika dobrego imienia Usługodawcy.

Zakup Biletów 

Użytkownik celem zamówienia Biletów wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, podając niezbędne dane, wybierając rodzaj płatności oraz formę dostawy Biletów. 

W przypadku Biletów Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe, zgodnie z wymogami Usługodawcy jak również dane osób, które będą posiadaczami Biletów.

System umożliwia dokonanie płatności poprzez serwis internetowy http://przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem usługi operatora płatności).

W momencie dokonania płatności dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży biletów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (dalej również jako: „Umowa sprzedaży Biletu”). Tak zawarta Umowa sprzedaży Biletu obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia organizacji Wydarzenia przez Usługodawcę.

Każda sprzedaż Biletu będzie udokumentowana fakturą wystawioną na rzecz Użytkownika. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.

Nieopłacenie zamówienia zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Bilet umożliwia wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie osobie.

Usługodawca wyśle Bilety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze w tym terminie do Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, celem wyjaśnienia statusu zamówienia. Po otrzymaniu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych z danymi podanymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi danymi Użytkownik powinien zgłosić reklamację.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za autentyczność biletów zakupionych na Wydarzenie Usługodawcy poza jego stroną internetową, chyba że co innego wynika z oświadczeń złożonych przez Usługodawcę. 

Odsprzedaż Biletów jest zakazana, a Usługodawca – powziąwszy informacje o odsprzedaniu Biletu – zastrzega sobie prawo do unieważnienia Biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której Bilet został odsprzedany za cenę wyższą aniżeli cena Usługodawcy jako organizatora. Usługodawca może weryfikować przy wejściu na Wydarzenie zgodność danych zawartych na Biletach z danymi ich posiadacza. W celu dokonania weryfikacji, posiadacz Biletu ma obowiązek okazać dokument tożsamości. Gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Usługodawca ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie.

Usługodawca monitoruje proces zamawiania Biletów. W przypadku stwierdzenia, że dane zamówienie zostało dokonane przy pomocy automatycznego oprogramowania do składania zamówień, bądź też w jakikolwiek inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu Usługodawcy, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania Biletów w normalnym trybie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i usunięcia Konta Użytkownika, który złożył dane zamówienie. 

Usługodawca, jako organizator Wydarzenia, zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca Wydarzenia. Usługodawca będzie informował o tym fakcie na swojej stronie internetowej, jak również w korespondencji e-mail kierowanej do Użytkownika, który nabył Bilet, z wykorzystaniem podanych przez niego danych. 

W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby: pełnoletnie i małoletnie będąc pod opieką rodzica bądź innego opiekuna prawnego. W przypadku osób małoletnich, które w dniu Wydarzenia ukończyły 16 rok życia, mogą one wziąć udział w Wydarzeniu bez opiekuna, pod warunkiem okazania oświadczenia wypełnionego przez rodziców bądź opiekunów prawnych. 

Udział małoletnich do lat 3 w Wydarzeniu jest bezpłatny, pod warunkiem, że przebywają one z opiekunem prawnym, a liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna nie jest większa niż 3. 

Usługodawca za pośrednictwem strony dystrybuuje także nieodpłatne Bilety. Do dystrybucji nieodpłatnych Biletów mają odpowiednio zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej oraz zasad korzystania z obiektu Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”.

Zgłoszenie czynnego udziału w Wydarzeniu

 

Użytkownik może za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy (zakładka: „Zgłoś samochód”) zgłosić swój czynny udział w Wydarzeniu, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny), linki do profilów w social mediach: Instagram, Facebook, Youtube (opcjonalnie), jak również dane dotyczące pojazdu, który weźmie udział w Wydarzeniu (numer rejestracyjny pojazdu, marka i model pojazdu, wersja silnikowa, rodzaj felg, rodzaj zawieszenia, rodzaj body kitu) oraz jego zdjęcia. 

Usługodawca informuje Użytkownika o tym, czy jego zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie, zastrzegając sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu. W informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Usługodawca zawiera informację o warunkach i sposobie dokonania płatności za udział w Wydarzeniu. System umożliwia dokonanie płatności poprzez serwis internetowy http://przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem usługi operatora płatności). Do zawarcia umowy czynnego udziału w Wydarzeniu (dalej: „Umowa udziału w Wydarzeniu”) dochodzi w momencie uiszczenia opłaty. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym w informacji jest równoznaczny z brakiem zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu. Usługodawca prześle stosowne potwierdzenie zawarcia Umowy udziału w Wydarzeniu na adres e-mail Użytkownika. 

Użytkownik załączając zdjęcia samochodu do swojego zgłoszenia, potwierdza, że dysponuje prawami majątkowymi i osobistymi do tych zdjęć. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykonywania praw zależnych do tych utworów, m.in. obrabiania kadrowania, szparowania materiału fotograficznego, w celu połączenia i zestawiania z innymi utworami, tekstem, włączenia utworu do materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, jak i innych wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje posługiwanie się załączonymi zdjęciami bez oznaczania ich autorstwa. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy z roszczeniami przez jakąkolwiek osobę trzecią z tytułu naruszenia praw majątkowych bądź osobistych do przesłanych zdjęć, Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń. 

Zdjęcia załączone do zgłoszenia nie powinny zawierać czytelnych tablic rejestracyjnych. W przypadku przesłania zdjęcia pojazdu z tablicami rejestracyjnymi Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęcia z tablicami rejestracyjnymi. Usługodawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do zamazania tablic rejestracyjnych, na co Użytkownik się godzi. 

Zdjęcia załączone do zgłoszenia nie powinny zawierać wizerunku osoby zgłaszającej ani jakiejkolwiek innej osoby. W przypadku gdyby zdjęcia zawierały wizerunek, Użytkownik potwierdza tym samym, że jest upoważniony do dysponowania tym wizerunkiem oraz, że upoważnia Usługodawcę nieodpłatnie i nieograniczenie w czasie do jego przetwarzania, w celach i na zasadach analogicznych jak w załączonego zdjęcia bez wizerunku. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego, Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z publikacją i korzystaniem ze zdjęć.

Użytkownik, zgłaszając czynny udział w Wydarzeniu i biorąc w nim udział, zgadza się, że zdjęcia pojazdu Użytkownika wykonane podczas Wydarzenia przez Usługodawcę bądź osoby działające na jego zlecenie, będą należały do Usługodawcy. 

Pojazdy, biorące udział w Wydarzeniu, w ramach uiszczonej opłaty będą objęte ubezpieczeniem Usługodawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie kradzieży i uszkodzenia pojazdów w trakcie trwania Wydarzenia.  Użytkownik zobowiązuje się zapoznać i respektować zasady warunki OC.

Dodatkowe zasady udziału w Wydarzeniu

Z uwagi na stan pandemii Usługodawca odbiera oświadczenia zarówno od osób nabywających Bilet, jak i zgłaszających udział w Wydarzeniu, o woli skorzystania z limitów dla zaszczepionych. W przypadku oświadczenia o woli skorzystania z limitu dla zaszczepionych udział w Wydarzeniu będzie możliwy tylko za okazaniem stosownego certyfikatu szczepienia bądź ozdrowienia, ważnego na dzień Wydarzenia. 

Wydarzenie może zostać objęte również po dacie zawarcia Umowy sprzedaży Biletu i Umowy udziału w Wydarzeniu aktami prawnymi regulującymi kwestie bezpieczeństwa, jak również mającymi na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom zakaźnym. Takie regulacje dotyczą wszystkich uczestników Wydarzenia i nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy.

Brak prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu i Umowy udziału w Wydarzeniu

Umowa sprzedaży Biletu, jak również Umowa udziału w Wydarzeniu, jako zawarte za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, mają charakter umów na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownikowi – zgodnie jednak z art. 38 pkt 12 ww. Ustawy – nie przysługuje prawo odstąpienia od tych umów, są to umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, a Usługodawca oznaczył dzień świadczenia usługi. 

Newsletter

Klient może zapisać się za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy na bezpłatny Newsletter. W ramach usługi Newsletter Usługodawca przesyła materiały marketingowe, zawierające informacje o aktualnych produktach i usługach Usługodawcy oraz podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy, w tym opinie, materiały prasowe, jak i linki do stron internetowych Usługodawcy oraz podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy.

W celu zapisania się na Newsletter, Klient musi podać swój adres e-mail, zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności, a także nacisnąć przycisk „Subskrybuj” (bądź równoznaczny). Naciśnięcie przycisku „Subskrybuj” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres-email informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu. Każdy Newsletter będzie zawierał informację o Usługodawcy jako nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat”, określające treść Newslettera, a także informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. 

Newsletter będzie wysyłany do Klienta tak długo, aż Klient nie zrezygnuje z jego wysyłki, klikając link umieszczony w każdym Newsletterze, bądź przesyłając do Usługodawcy informację o rezygnacji drogą mailową bądź listowną. Rezygnacja z Newslettera nie wymaga podania przyczyny i jest darmowa. 

Postępowanie reklamacyjne

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem strony, funkcjonowaniem Konta, dostawą Biletów, obsługi zgłoszenia czynnego udziału w Wydarzeniu, przesyłania Newslettera, itd., Użytkownik może wystąpić do Usługodawcy z reklamacją. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail Usługodawcy: bok@black-diamonds.pl. Usługodawca ustosunkuje się względem reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku, gdy Użytkownik uszkodzi Bilet, zagubi Bilet lub Bilet zostanie mu ukradziony, może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany.

Zwroty Biletów nie są możliwe, chyba że stanie się to konieczne z uwagi na odwołanie Wydarzenia. 

Prywatność

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce prywatności. 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2022 r. 

Regulamin może ulec zmianie. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej Wydarzenia.

W przypadku jakichkolwiek uwag należy kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej.