1. Regulamin Black Diamonds Festival, zwany w dalszej części „Regulaminem” lub „Regulaminem imprezy” odpowiada za regulacje związane z uczestnictwem w imprezie, w szczególności: wstępu na imprezę, zasady bezpieczeństwa oraz szeroko pojętą organizację imprezy.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Imprezy (uczestników, wystawców, sponsorów), którzy w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym organizowana jest impreza.
 3. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Imprezy w czasie jego trwania zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem wstępu uczestnik Imprezy, wystawca lub sponsor potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Imprezy oraz w pełni go akceptuje.
 1. Organizator – poprzez organizatora należy rozumieć Black Diamonds Events Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 57D B/C, 54-203 Wrocław.
 2. Ustawa –  ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1870 z późn. zm.);)
 3. Bilet wstępu – uprawnienie określonego uczestnika do wejścia na imprezę (lub określony obszar imprezy) w określonym dniu lub dniach. Bilety sprzedawane są w formie elektronicznej i są one wymieniane na terenie imprezy opaski wejściowe, w dniu imprezy.
 4. Impreza, event, wydarzenie – należy rozumieć jako wydarzenie przeprowadzane pod nazwą Black Diamonds Festival 2022 (zwane dalej imprezą) w dniach 3-5 czerwca 2022.
 5. Teren imprezy – należy przez to rozumieć miejsce przeprowadzenia imprezy masowej (koncertów), wystawy samochodowej, strefy gastronomicznej.
 6. Uczestnik imprezy – pełnoletnia osoba fizyczna, która uczestniczy w imprezie Black Diamonds Festival za sprawą wcześniej zakupionego, imiennego biletu.
 7. Wystawca – osoba fizyczna, która poza udziałem w wydarzeniu, wystawia także swój samochód podczas wystawy samochodowej.
 8. Sponsor – firma, która za sprawą specjalnej umowy sponsorskiej, poza możliwością wystawienia samochodów ma także możliwość reklamowania swoich produktów i usług na terenie imprezy.
 9. Regulamin sprzedaży biletów – regulamin sprzedaży biletów opublikowany na łamach https://black-diamonds.pl
 10. Służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby (w tym także pracownicy agencji ochrony), które legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. Identyfikator ten zawiera nazwę jego wystawcy, zdjęcie, numer identyfikacyjny datę ważności identyfikatora, a także pieczęć i podpis wystawcy. Celem służb porządkowych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy, wystawcom oraz sponsorom na terenie imprezy oraz miejscach wyznaczonych przez organizatora. W ramach wykonywania swojej pracy, służby porządkowe uprawnione są przede wszystkim do: kontroli uprawnień (biletów) do wstępu na teren imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz kontroli odurzenia innymi substancjami.
 11. Siła wyższa – okoliczność, która wynika z działań lub okoliczności, których organizator nie był w stanie przewidzieć i które pozostają poza wszelką kontrolą organizatora. Za działanie siły wyższej uznaje się przede wszystkim: warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy, powódź, pożar, wybuch, osunięcie, szkoda strukturalna, wszelkie działania o podłożu epidemiologicznym (np. pandemia COV19, zwiększona ilość zachorowań na choroby zakaźne, uniemożliwiająca przeprowadzenie imprezy masowej itp.) oraz inne naturalne fizyczne katastrofy. Za działanie siły wyższej uznaje się także: niewystarczające dostawy prądu, działania militarne, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, żałobę narodową, decyzje organów śledczych, administracji samorządowej uniemożliwiających organizację imprezy lub jej kontynuację zgodnie z harmonogramem.
 1. Wstęp na imprezę przysługuje osobom pełnoletnim, które posiadają bilet wstępu uprawniający do udziału w wydarzeniu oraz dokument potwierdzający spełnienie wymogu pełnoletności (w myśl postanowień regulaminu sprzedaży biletów).
 2. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, istnieje prawdopodobieństwo, że przed wstępem na imprezę dokonywany będzie pomiar temperatur u każdej z osób chcących wejść na teren imprezy. Jeśli po kilku próbach wykonywanych w równych odstępach czasowych, stwierdzona średnia temperatura wskazywać będzie na stan gorączki (37,6 C lub więcej), organizator lub służby porządkowe mają prawo odmówić takiej osobie wejścia na teren imprezy.
 3. Wstęp na teren imprezy ma wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie wstępu. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren imprezy osoby, której bilet jest uszkodzony, zawiera nieprawdziwe dane osobowe, lub gdy uczestnik ma uszkodzoną (np. przerwaną) opaskę.
 4. Bilety wstępu sprzedawane są za pośrednictwem strony https://black-diamonds.pl/
 5. Niedozwolone jest rozporządzanie biletami na rzecz osób trzecich (odpłatne i nieodpłatne), a w szczególności odsprzedaż biletów za pośrednictwem mediów społecznościowych, na licytacjach, aukcjach lub w każdej innej formie wskzującej na zarobkowy charakter czynu. Zakazane jest także publiczne ofiarowanie przeniesienia własności biletów na osoby trzecie, a także oferowanie biletów w charakterze nagród w konkursach, loteriach i innych promocjach – chyba, że organizator wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę. W razie stwierdzenia ww. naruszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu na teren imprezy oraz udziału w imprezie.
 6. Bilety mogą być sprzedawane tylko i wyłącznie po cenie nominalnej, ustalonej przez organizatora imprezy. Naruszenie powyższego stanowi wykroczenie w myśl art. 133 ustawy w kodeksie wykroczeń.
 7. W przypadku chęci wzięcia udziału w imprezie przez osobę niepełnosprawną wraz z opiekunem, obydwie osoby są zobowiązane do zakupu biletów uprawniających do wstępu na teren imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren imprezy lub nakazać niezwłoczne jej opuszczenie:
  1. Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu i brania udziału w imprezach masowych wydane przez sąd
  2. Osobom, które odmawiają poddania się następującym czynnościom:
   1. sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Imprezy (okazanie biletu wstępu),
   2. wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości oraz pełnoletności,
    okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku których zachodzą podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności: broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
   3. umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy,
   4. niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
   5. niezastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
  3. Osobom będącym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  4. Osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, takie jak: materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  5.  osobom zachowującym się agresywnie, lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa
  6. osobom nieposiadającym ważnego biletu uprawniającego do wzięcia udziału w Imprezie,
  7. osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  8. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  9. osobom niepełnoletnim, które na miejsce wydarzenia przybyły bez rodzica lub prawnego opiekuna
  10. osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia, lub naruszają dobra osobiste Organizatora, lub działają na szkodę Organizatora, lub marki Imprezy.
 1. Każda osoba, która zakupiła bilet na imprezę jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem sklepu oraz regulaminem imprezy. Zakup biletu równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminów organizatora bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że będą przebywać na terenie wydarzenia charakteryzującego się strefami głośnych dźwięków (np. koncerty), które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas imprezy używane będą różnego rodzaju światła oraz lampy stroboskopowe, które u pewnej grupy ludzi wywoływać mogą ataki epilepsji na skutek oddziaływania pewnych efektów wizualnych.
 3. Organizator oświadcza, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności do rejestrowania zachowań osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Uczestnik imprezy w momencie zakupu biletu oraz poprzez uczestnictwo w imprezie przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje fakt, że Organizator utrwalać będzie przebieg imprezy m.in. w celach dokumentalnych oraz na potrzeby promocji Imprezy w kolejnych latach, a także do promocji organizatora, partnerów medialnych i sponsorów imprezy.
 5. Każdy z uczestników poprzez udział w wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku podczas i na terenie imprezy do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, a także reklamowych i promocyjnych.
 6. Materiały zdjęciowe, filmowe oraz audiowizualne zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy (a w tym godzin rozpoczęcia i zakończenia imprezy, godzin koncertów czy poszczególnych bloków programu) bez podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W przypadku, gdy impreza została odwołana z przyczyn zależnych od organizatora, organizator zwróci kupującym koszt zakupu biletów na warunkach, które zostały określone https://black-diamonds.pl .
 3. Organizator informuje, że z powodu wydarzenia o charakterze imprezy masowej, zalecane jest przybycie na teren imprezy przynajmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Organizator informuje, że harmonogram imprezy wraz z aktualną mapą sytuacyjną będzie dostępny na stronie https://black-diamonds.pl nie później niż 7 dni przed wydarzeniem.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo oraz porządek uczestnikom wydarzenia poprzez:
  1. służby porządkowe – osoby przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności w kontekście ochrony imprez masowych
  2. służby medyczne oraz udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego
 2. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń służ porządkowych oraz Informacyjnych
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązują się zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do posiadania założonej jednej z kilku specjalnych opasek, które każdy z uczestników oraz obsługi otrzymał od organizatora na czas trwania imprezy. Opaski wydawane są uczestnikom jako potwierdzenie brania udziału w imprezie i są obligatoryjne. Zniszczona lub niezałożona na rękę opaska jest nieważna. Osoby bez opasek na rękach będą w trybie pilnym wyprowadzane z imprezy.
 5. W przypadku uszkodzenia opaski, uczestnik musi natychmiast udać się do punktu informacyjnego celem wymiany uszkodzonej opaski na nową.
 6. Organizator wyznacza na terenie imprezy następujące strefy: ______ _______ _______ _______
 7. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach podanych przez organizatora.
 1. Służby porządkowe wynajęte przez organizatora na czas imprezy zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem imprezy uprawnione są do:
  1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (Bilety oraz opaski) oraz wezwania do opuszczenia imprezy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  2. Legitymowania osób celem ustalenia/potwierdzenia tożsamości lub pełnoletności
  3. Przeglądania zawartości bagaży/odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszone są na imprezę przedmioty niebezpieczne (broń palna, noże, inne ostre przedmioty), alkohol, inne niedozwolone i nielegalne środki odurzające i psychotropowe
  4. Stosowania siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie  lub w razie konieczności odparcia ataku na członka służ porządkowych lub inną osobę przebywającą na terenie imprezy, w myśl art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm).
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczestników imprezy.
 2. Służby porządkowe zobowiązane są do usuwania z terenu imprezy osób, które za sprawą swojego zachowania zakłócają  porządek publiczny, zachowują się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, stwarzają zagrożenie. łamią regulamin imprezy.
 3. Służby porządkowe mogą być wyposażone w środki ochrony osobistej oraz wykrywacze metalu.
 4. Służby porządkowe stwierdzają prawa uczestnika do wzięcia udziału w imprezie na podstawie ważności biletu oraz – gdy zajdzie taka potrzeba – na podstawie dokumentów potwierdzających pełnoletność uczestnika.
 5. W przypadku stwierdzenia posiadania niedozwolonych przedmiotów przez uczestnika imprezy, służby porządkowe mają prawo do ujęcia tej osoby, konfiskaty przedmiotów, spisania protokołu z zaistniałej sytuacji a następnie do przekazania tej osoby policji wraz z zarekwirowanymi przedmiotami, do dalszych wyjaśnień.
 6. Osobom, które złamały regulamin imprezy i zostały wyprowadzone z imprezy nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet.
 1. Bezwzględnie zakazuje się
  1. wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych (broń palna, ostre przedmioty, petardy, race, gaz łzawiący, paralizatory, pałki teleskopowe i inne powszechnie uznawane za niebezpieczne).
  2. wnoszenia alkoholu, środków odurzających i innych nielegalnych substancji
  3. wnoszenia własnych napojów
  4. wnoszenia zamkniętych paczek i pakunków
  5. wnoszenia płynów w szklanych butelkach (np. perfumy, piwo i pochodne)
 2. Zakazane jest niszczenie mienia zastanego na terenie Imprezy (nośniki reklamowe, oznaczenia pionowe i poziome, eksponaty muzealne, oraz przede wszystkim – samochody będące elementem wystawy).
 3. Zabronione jest tarasowanie ciągów komunikacyjnych oraz zastawianie ścieżek będących drogą ewakuacyjną, drogą dojazdową dla służb ratunkowych itp.
 4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zabrania się nocowania w samochodach lub w innych miejscach na terenie Imprezy, które nie są do tego specjalnie wyznaczone.
 6. Zabrania się przysłowiowego „palenia gumy” mogącego uszkodzić nawierzchnię terenu Imprezy.
 7. Zabrania się jazdy samochodami na terenie obiektu z prędkością większą niż 5km/h.
 8. Zabrania się jazdy samochodem na terenie obiektu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 9. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej bez zgody i autoryzacji ze strony Organizatora
 10. Każdy z uczestników imprezy zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy, zgodnie z którą:
  1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 11. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.
 12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, które na imprezie są niedozwolone.
 1. Wszelkie prawa do nazwy wydarzenia, znaku graficznego należą do Organizatora i są jego własnością intelektualną.
 2. Oficjalne gadżety, odzież oraz drobne akcesoria sprzedawane są wyłącznie na terenie Imprezy oraz na stronie internetowej https://black-diamonds.pl
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w punkcie informacyjnym na terenie wydarzenia
 6. Korespondencję do Organizatora należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza widocznego w dziale „Kontakt”
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia obecnego regulaminu o szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Imprezy w poszczególnych Strefach Imprezy, m.in. na parkingu, strefie gastronomicznej, podczas koncertu, czy afterparty.
 9. Ewentualne zmiany w regulaminie publikowane będą na łamach strony internetowej Organizatora i podane do publicznej wiadomości.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
keyboard_arrow_up