1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://black-diamonds.pl/ (dalej: „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych jest spółka Black Diamonds Events Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 57D B/C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944911, NIP: 8943179241, REGON: 520924606 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować: listownie na adres Administratora (ul. Legnicka 57D B/C, 54-203 Wrocław), a także mailowo (bok@black-diamonds.pl).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).
 5. Wszelkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 6. Wszelkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Polityce, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora, dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkowników, ograniczając ich zakres.

  Cel przetwarzania danych

  Kategorie danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Okres przetwarzanych danych

  Zawarcie i wykonanie umów sprzedaży biletów na wydarzenie, podjęcie działań na żądanie Użytkownika 
  przed zawarciem umowy

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  • dane do faktury: nazwa i adres firmy, NIP (jeśli dotyczy) 

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

  Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową lub istnieją obowiązki prawne Administratora wynikające z zawartej umowy.


  Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.


  Dane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

  Obsługa formularza zgłoszeniowego dla wystawcy samochodu na wydarzeniu

  • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  • adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
  • dane profili społecznościowych: Instagram, Facebook, YouTube (opcjonalnie)
  • numer rejestracyjny pojazdu 

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

  Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową lub istnieją obowiązki prawne Administratora wynikające z zawartej umowy.


  Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.

  Prowadzenie Konta na Stronie

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • opcjonalnie: adres rozliczeniowy lub adres do wysyłki (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane kontaktowe) 

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

  Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową lub istnieją obowiązki prawne Administratora wynikające z zawartej umowy.


  Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.


  Dane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

  Kontakt z Użytkownikiem; dochodzenie roszczeń związanych z umową; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; cele analityczne i archiwalne

  • imię i nazwisko
  • dane firmy: nazwa i adres działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) 
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  • IP

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy i dochodzenie roszczeń z nią związanych)


  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

  Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Marketing bezpośredni usług i produktów Administratora, w tym profilowanie w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników

  • imię i nazwisko
  • dane firmy: nazwa i adres działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) 
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  • adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)  Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika. 

  Świadczenie usługi Newsletter

  • adres e-mail

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

  Dane są przechowywane do momentu rezygnacji Użytkownika z usługi Newsletter. 

  Wypełnianie prawnych zobowiązań nałożonych na Administratora przepisami prawa podatkowego, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy i instytucje.

  • imię i nazwisko
  • dane firmy: nazwa i adres działalności gospodarczej, NIP (jeśli dotyczy) 
  • adres korespondencyjny (kraj / region, ulica, kod pocztowy, miasto)
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

  Dane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

  Obsługa zgłoszenia złożonego przez formularz kontaktowy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie Użytkownika)


  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)

  Dane są przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.

 2.  Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora, dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkowników, ograniczając ich zakres.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

3. Profilowanie

 1. Administrator przetwarzana dane w sposób automatyczny w systemach informatycznych. 
 2. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu lub przygotowanie oferty odpowiadającej zainteresowaniom danej osoby.

 4. Polityka cookies i inne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. ​​​„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika; dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Strony do Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 5. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 7. Strona wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.
 8. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:
  1. kod śledzenia Google Analitycs – stosowany w celu analizy statystyk Strony; informacje związane z Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
  2. kod Hotjar – stosowany w celu anonimowego badania zachowań Użytkowników na Stronie; informacje związane z Hotjar znajdują się pod adresem: https://www.hotjar.com/.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony. 

5. Google Analytics

 1. Strona wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych – Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics stosuje metody (np. pliki cookies) umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest skracany przez Google LLC przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
 2. Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Strony, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie, można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na Stronie. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookies należy ponownie kliknąć na link.
 3. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych poprzez wprowadzenie do umowy z Google LLC, na podstawie której dane przekazywane są do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych, standardowych klauzul ochronnych, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Polityki Prywatności.

6. Logi systemowe

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Strony.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

7. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA), wyłącznie gdy wraz z podmiotem przetwarzającym zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, można zapewnić zwłaszcza poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO. 

8. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana na Stronie. Ponadto, Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach. 
 2. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.
 4. Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.keyboard_arrow_up